Demian's Gamebook Web Page

Person - Ren, Rong-rong [任溶溶]

Sort by:

Items with "Ren, Rong-rong [任溶溶]" as Credited Translator

Note: This list is sorted by the earliest known dated edition for each title; earlier editions may exist.

1985

sǐ wáng qǐng jiǎn [死亡請柬]

1986

Guǐwū zhī yè [鬼屋之夜]
Jīnhélǐ de yì shuāngshǒu [金盒裡的一雙手]
Juān tào [圈套]
Zhēngfú hào tàikōngchuán [征服號太空船]

1989

Huìxīng láilín zhī yè [彗星來臨之夜]
Xīxuèguǐ guī lái [吸血鬼歸來]