Demian's Gamebook Web Page

Person - Ren, Rong-rong [任溶溶]

Sort by:

Items with "Ren, Rong-rong [任溶溶]" as Credited Translator

Guǐwū zhī yè [鬼屋之夜] (1 edition)
Huìxīng láilín zhī yè [彗星來臨之夜] (1 edition)
Jīnhélǐ de yì shuāngshǒu [金盒裡的一雙手] (1 edition)
Juān tào [圈套] (1 edition)
sǐ wáng qǐng jiǎn [死亡請柬] (1 edition)
Xīxuèguǐ guī lái [吸血鬼歸來] (1 edition)
Zhēngfú hào tàikōngchuán [征服號太空船] (1 edition)