Demian's Gamebook Web Page

Person - guó wěi [国伟], lǐ [李]

Sort by:

Items with "guó wěi [国伟], lǐ [李]" as Credited Author

Note: This list is sorted by the earliest known dated edition for each title; earlier editions may exist.

1990

lián huán dà zhuī bǔ [连环大追捕]

1992

nuò xī sēn lín de yě rén [诺西森林的野人]

1994

shī miàn shén xiàng [狮面神像]