Demian's Gamebook Web Page

Series - Fighting Fantasy [เกมปริศนาท้าความตาย]

Please log in to leave a comment.

[List All Series] [List Series Full Text] [List Series Images] [List Series People] [List Series Subjects/Tags]

Language:Thai
Translated From: Fighting Fantasy (2002-2007, Wizard Books Series 1) (English)

Gamebooks

1. Kŭm sáp pôr mót kăo àk-kee [ขุมทรัพย์พ่อมดเขาอัคคี]
2. Bpôm-bpà-raa-gaan-má-hăa-pai [ป้อมปราการมหาภัย]
3. Kăo wong-gòt-sà-yŏng-kà-wan [เขาวงกตสยองขวัญ]
4. À-sŏon gaai hàeng hăa-yá-ná [อสูรกายแห่งหายนะ]

User Comments

No comments available.

Please log in to leave a comment.