Demian's Gamebook Web Page

Series People - zì wǒ lì xiǎn xiǎo shuō [自我历险小说]

guó wěi [国伟], lǐ [李]

lián huán dà zhuī bǔ [连环大追捕]
nuò xī sēn lín de yě rén [诺西森林的野人]
shī miàn shén xiàng [狮面神像]