Demian's Gamebook Web Page

Series People - Doragon uoriaazu [ドラゴン・ウォーリアーズ]

Honda, Seiji [本田成二]

Doragon no senshi [ラゴンの戦士]
Erufu no kurisutaru [エルフのクリスタル]
Mahoutsukai e no michi [魔法使いへの道]