Demian's Gamebook Web Page

Publisher - zhōng guó shǎo nián ér tóng chū bǎn shè [中国少年儿童出版社]

X

xiǎo xué shēng cóng shū [小学生丛书]

Z

zhōng piān zì wǒ lì xiǎn xiǎo shuō [中篇自我历险小说]