Demian's Gamebook Web Page

Publisher - Senseio Bookstore [新學友書局]

E

ér tóng huí dào guò qù xiǎo shuō xì liè [兒童回到過去小說系列]
ér tóng jí zhì xiǎo shuō xì liè / xīn shì jì jué zé cóng shū [兒童急智小說系列/ 新世紀抉擇叢書]
ér tóng kē huàn xiǎo shuō xì liè [兒童科幻小說系列]
ér tóng kǒng bù xiǎo shuō xì liè / líng huàn zhī lǚ xì liè [兒童恐怖小說系列/ 靈幻之旅系列]
ér tóng mào xiǎn xiǎo shuō xì liè [兒童冒險小說系列]
ér tóng yùn dòng xiǎo shuō xì liè [兒童運動小說系列]