Demian's Gamebook Web Page

Publisher - kē xué jì shù wén xiàn chū bǎn shè zhòng qìng fèn shè [科学技术文献出版社重庆分社]

《mào xiǎn háng dòng jué zé》kē xué huàn xiǎng cóng shū [《冒险行动抉择》科学幻想丛书]