Demian's Gamebook Web Page

Publisher - jí lín rén mín chū bǎn shè [吉林人民出版社]

A

ǎi jiǎo jī shū xì · shǎo nián mó huàn jīng xiǎn xiǎo shuō xì liè [矮脚鸡书系·少年魔幻惊险小说系列]