Demian's Gamebook Web Page

Publisher - huā chéng chū bǎn shè [花城出版社]

S

shǎo nián kē huàn zì zhù tàn xiǎn xiǎo shuō [少年科幻自助探险小说]