Demian's Gamebook Web Page

Publisher - běi jīng shǎo nián ér tóng chū bǎn shè [北京少年儿童出版社]

C

chā tú běn mí nǐ tàn xiǎn cóng shū [插图本迷你探险丛书]

M

màn huà ào lín pǐ kè kē huàn yóu xì [漫画奥林匹克科幻游戏]