Demian's Gamebook Web Page

Publisher - Sichuan Children's Publishing House -- sì chuān shǎo nián ér tóng chū bǎn shè [四川少年儿童出版社]

L

lǐ guó wěi zì wǒ lì xiǎn cóng shū [李国伟自我历险丛书]

Z

zì wǒ lì xiǎn xiǎo shuō [自我历险小说]