Demian's Gamebook Web Page

Publisher - Jieli Publishing House -- jiē lì chū bǎn shè [接力出版社]

J

jī pí gē dá - bǎi biàn chuǎng guān dà tàn xiǎn xì liè [鸡皮疙瘩·百变闯关大探险系列]