Demian's Gamebook Web Page

Publisher - Taiwan Oriental Publishing House -- tái wān dōng fāng chū bǎn shè [台灣東方出版社]

D

dòng wù qiú shēng shù [動物求生術]