Demian's Gamebook Web Page

Person - Ouyang, Zhigang [歐陽智剛]

Sort by:

Items with "Ouyang, Zhigang [歐陽智剛]" as Credited Illustrator

jué zé cóng shū [抉擇叢書]

1. sǐ wáng qǐng jiǎn [死亡請柬]
2. Hēishǒudǎng hétong [黑手黨合同]
3. Gǔ Āījí wáng de língmù [古埃及王的陵墓]
4. Fúěrmósī xuánàn [福爾摩斯懸案]
5. Juān tào [圈套]
6. Guǐwū zhī yè [鬼屋之夜]
7. Zhēngfú hào tàikōngchuán [征服號太空船]
8. Jīnhélǐ de yì shuāngshǒu [金盒裡的一雙手]
9. Xīxuèguǐ guī lái [吸血鬼歸來] (interior)
10. Huìxīng láilín zhī yè [彗星來臨之夜]